Persondatapolitik

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Bifodan overordnet set behandler persondata.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Bifodan A/S
Bogbinderivej 6
3390 Hundested
Danmark

CVR: 11169732
T: +45 3163 7900
E:bifodan@bifodan.com

2. Formålet med behandling af persondata og de gyldige grunde

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Kundehåndtering
  • Salg og markedsføring
  • Rekruttering af medarbejdere
  • Samarbejde med relevante organisationer og enkeltpersoner

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Art. 6, stk. 1, litra: a (samtykke), b (kontrakt/aftale), c (retslige grunde) og f (legitime grunde)

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er direkte markedsføring.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger (kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse mv.)
4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere, fx CRM, nyhedsbreve mm.
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve benytter vi Mailchimp, som hoster data i USA (Mailchimp er certificeret i henhold til Privacy Shield aftalen)

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Som regel har vi dine oplysninger, fordi du selv har givet dem til os. Vi kan dog også i forbindelse med salg/PR indhente informationer fra fx LinkedIn eller andre åbne kilder.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er relevant eller vi skal pga. lovgivningen.

Vi har i detaljer lavet en slettepolitik for de enkelte behandlingsaktiviteter – har du spørgsmål, så kontakt os gerne.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har afgivet samtykke i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller i de nyhedsbreve du modtager.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Version 1.0/Feb19